Chính sách an toàn

Chính sách an toàn

HSE

Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Tân Phát Long luôn quan tâm đến các vấn đề An Toàn, Sức Khỏe và Môi Trường của toàn thể nhân viên và các các đối tác liên quan, thông qua các hành động cụ thể:

1. Nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường

_DSC3093

Việc đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường luôn được ưu tiên hàng đầu. Công ty luôn bố trí đủ số lượng người để đảm bảo các công tác về an toàn, sức khỏe và môi trường. Nhân viên công ty nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường.

 

2. Phân công trách nhiệm rõ ràng giữa cấp để đảm bảo thực hiện các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường

Ban hành các quy định về an toàn cũng như các biện pháp nhằm bảo đảm các quy định đó được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Việc tiến hành theo dõi, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện các quy trình về đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường được phân công rõ ràng giữa các cấp quản lý và những người có trách nhiệm liên quan.

 

3. Liên tục cập nhật quy trình an toàn và tập huấn cho cán bộ công nhân viên

Công ty không ngừng tìm cách cải thiện công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường vì mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, an toàn cho người lao động và có trách nhiệm với xã hội. Các quy định về an toàn của Tân Phát Long phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn do pháp luật ban hành cũng như các tiêu chuẩn quốc tế. Các buổi tập huấn về an toàn cho nhân viên được tổ chức thường xuyên.

 

4. Khuyến khích mọi người tham gia công tác đảm bảo an toàn

Ủng hộ các cá nhân đóng góp hoàn thiện hệ thống an toàn, sức khỏe và môi trường cũng như cảnh bảo về các hành vi, nguy cơ gây thiếu an toàn trong quá trình thực hiện dự án.